Bok po boku s rodinami zakladatelů J&T

a leadery česko-slovenského byznysu

Konference pro investory

25. 3. 2024

Finanční a obchodní výsledky fondu za čtvrté čtvrtletí roku 2023, nové akvizice a výhled na další období.


Prezentujíci

Adam Tomis
investiční ředitel J&T a člen investičního výboru
J&T ARCH INVESTMENTS
Pavel Hlaváček
portfolio manažer a člen investičního výboru
J&T ARCH INVESTMENTS


Záznam z konference

Podklady ke stažení

Ptáte se

░░░░░?

░░░░ ░░░░: ░░ ░░ ░░.


Upozornění:

Konference pro investory má pouze informativní charakter a její obsah, včetně prezentace nejsou a nemůžou být ani považovány za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení ani investiční poradenství. Účelem konference není návrh uzavření smlouvy ani nabídka koupi nebo úpisu investičního nástroje, ale prezentace finančních výsledků a hospodaření fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., a J&T ARCH INVESTMENTS podfondu (dále jen „Fond“).

Prezentace obsahuje informace o činnostech, výhledech, strategiích a cílech Fondu aktuálních ke dni konání konference. Tyto však mohou být v budoucnu ovlivněny různými faktory, a proto se na ně nelze spoléhat. Informace o očekávaném růstu hodnoty a výnosu nejsou spolehlivým ukazovatelem budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky účtované distributorem dle platného ceníku a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání jejich aktuální hodnoty a výnosů z nich a není zaručena návratnost původně investované částky.

Prezentace může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., vyplatit svým autorizovaným distributorům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.

Prezentace nenahrazuje statut Fondu nebo sdělení klíčových informací, které naleznete na stránkách administrátora Fondu www.jtis.cz. J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění („ZISIF“) a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom investovaní.

Veškeré informace týkající se Fondu včetně rizik spojených s investováním můžete získat bezplatně v sídle administrátora, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., obhospodařovatel a administrátor Fondu, Fond ani jiná osoba nenese zodpovědnost za jednání učiněná na základě této prezentace nebo v jakékoliv souvislosti s ní a s jakýmikoliv informacemi obsaženými na konferenci.