Předchozí akce


Upozornění: Webové stránky a uvedené články obsahují informace z české i světové ekonomiky nebo představují názory osob zaměstnaných v J&T BANKA, a.s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., nebo ve společnostech s nimi propojených („Společnosti“), a vychází z aktuálně dostupných informací v čase jejich vyhotovení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Společnosti nenesou žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací zde uvedených. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.
Informace o minulém výnosu nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména účtované poplatky a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.
Společnosti výslovně upozorňují na skutečnost, že tyto stránky a uvedené články mohou obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých mají své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Společnosti upozorňují, že u daného investičního nástroje mohou vystupovat jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů v případě činnosti J&T Banky, a.s., jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách www.jtbank.cz.